Stabburet

Bua er et typisk romeriksstabbur fra 1800-tallets siste halvdel.  Identiske bygg stod på flere av gårdene i Rælingen.  Bua består av to rom nede og ett oppe.  Det er en åpning mellom burommene nede, denne er antakeligvis av nyere dato.  Den venstre bua var for kjøtt og ble kalt kjøttbua, eller fleskebua.  Den høyre delen var for korn, og der gikk også trappa opp til loftet.  Denne delen ble kalt kønnbua.  På tømmerveggen ved loftstrappa kan man se regnskap fra ulike års kornsekker som er blitt båret opp på buloftet.  Klokketårnet er en rekonstruksjon fra 1960-årene og hører ikke hjemme på en slik bu.  Vimpelen som bærer initialene HF (Halvor Fjerdingby) og årstallet 1800 ble funnet i leira under bua da den ble flyttet.  Den har nok stått på ei typisk 1700-tallsbu, som var høyere og med inngang i gavlen, og som fortsatt var i bruk på Halvor Jakobsens tid.  Det er heller ikke trolig at den har stått på et klokketårn, snarere har den prydet en gavlbjelke.  Klokketårn på buene har ikke vært videre vanlig i Rælingen; på enkelte større gårder fikk man sent på 1800-tallet klokker på låven, men dette var også relativt uvanlig.

Rælingen Trekkspillklub